Aktualności

23 września 2013 07:57 | Aktualności

Konferencja „Cudzoziemcy w Wielkopolsce”

7 października | poniedziałek| 10:00-14:00

Wydział Historyczny Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, ul. Św. Marcin 78, Poznań
I piętro, sala konferencyjna/nr 118

Stowarzyszenie Antropologów Kultury „ETNOSFERA” przy współpracy z Centrum Badań Migracyjnych (CeBaM) zaprasza na konferencję „Cudzoziemcy w Wielkopolsce”.

Celem konferencji jest diagnoza sytuacji i określenie potrzeb cudzoziemców żyjących w Wielkopolsce. Podjęta zostanie próba naszkicowania możliwych rozwiązań służących usprawnieniu procesu akulturacji, a tym samym poprawie jakości życia i zwiększeniu integracji między obcokrajowcami a Polakami. Omówiona zostanie rola współpracy regionalnych organizacji pozarządowych z administracją publiczną przy aktywnym uczestnictwie migrantów.

Konferencja odbędzie się w Instytucie Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Udział wezmą przedstawiciele organizacji pozarządowych działających na rzecz dialogu międzykulturowego, administracji publicznej, środowisk akademickich i migranckich.

Pragniemy przesunąć punkt ciężkości z czysto akademickich rozważań na praktyczną dyskusje nad wymienionymi wyżej aspektami. Konferencja jest otwarta dla wszystkich zainteresowanych, rezygnujemy z formy rejestracji uczestników oraz nie pobieramy opłat kongresowych.

Zapraszamy!

Szczegółowy PROGRAM znajduje się poniżej w załączniku.

“Foreigners in Wielkopolska ” Conference

Cultural Anthropologists Society “ETNOSFERA” in cooperation with Migration Research Centre (CeBaM) invites all interested to a conference: “Foreigners in Greater Poland”.

The conference aims to diagnose the situation and specify the needs of foreigners living in Greater Poland. An attempt shall be made to draft possible solutions meant to improve the acculturation process, hence improving the quality of life and increasing the integration between foreigners and Poles. Furthermore, the significance of cooperation between regional non-governmental organizations and public administration with active participation of migrants is to be discussed.

The conference will take place in the Institute of Ethnology and Cultural Anthropology on Adam Mickiewicz University in Poznań. It will be attended by the representatives of non-governmental organization acting in the benefit of intercultural dialogue, public administration and academic and migrant environments.

We want to shift the thought from purely academic considerations to more practical discussion on the abovementioned issues. The conference is open for all interested - no registration or congressional fee is required.

Join in!

 

 

Przedstawione treści wyrażają poglądy realizatora projektu i nie mogą być utożsamiane z oficjalnym stanowiskiem Samorządu Województwa Wielkopolskiego.

Projekt współfinansowany ze środków Samorządu Województwa Wielkopolskiego

Presented content lays out the views of the project’s executioner and cannot be identified with official standpoint of the Wielkopolska Province Government.

The project is co-funded by the Wielkopolska Province Government.

Przeczytano: 3059 razy. Wydrukuj|Do góry

Etno-Integracje Konferencja Cudzoziemcy w Wielkopolsce