„Etno-integracje” Platforma Twórczej Wymiany i Integracji

Projekt Etno-Integracje Platforma Twórczej Wymiany i Integracji Międzykulturowej

 

 

Celem projektu jest promowanie i wspieranie różnorodności kulturowej przy jednoczesnym poszanowaniu indywidualności i odrębności jednostki, rozwój idei harmonijnego współdziałania oraz podejmowanie działań i aktywności w kierunku zwiększania spójności społecznej i procesu integracji międzykulturowej w Poznaniu i Wielkopolsce.

Poprzez „Etno-integracje” pragniemy działać na rzecz integracji cudzoziemców przebywających w Poznaniu z mieszkańcami, zarówno na płaszczyźnie lokalnych społeczności, jak i w świadomości społecznej.

Cele realizować będziemy poprzez konkretne działania: warsztaty, spotkania, konferencje, wspólne inicjatywy. Wierzymy, że możliwe jest kreowanie przestrzeni społecznej i kulturalnej, w której dialog, szacunek i uważność na drugiego człowieka stanowią klucz do wzajemnego poznania i zrozumienia.

„Etno-integracje”  to projekt służący pogłębianiu wiedzy i świadomości na temat sytuacji cudzoziemców w Wielkopolsce.

Rozwój edukacji międzykulturowej oraz idei społeczeństwa multikulturowego, aktywne działania na rzecz ułatwiania procesu akulturacji, zaangażowanie i dążenie do zwiększania świadomości różnorodności etnicznej, kulturowej i wyznaniowej we współczesnym krajobrazie miasta są nieodzownym elementem budowania i pogłębiania integracji międzykulturowej.

„Etno-integracje” to proces, który budują i rozwijają wszelkie, nawet najmniejsze działania, postawy, relacje międzyludzkie, opinie i poglądy wpisujące się w dialog oparty na szacunku, wrażliwej i krytycznej obserwacji świata oraz przekonaniu, że mamy wpływ na otaczającą nas rzeczywistość, współtworzymy ją.

„Etno-integracje” to projekt otwarty – jeśli masz pomysł, inicjatywę i pragniesz działać – zapraszamy do współtworzenia Platformy Twórczej Wymiany i Integracji Międzykulturowej!

Kontakt: etnointegracja@gmail.com

Główne cele projektu „Etno-integracje” :

• stworzenie przestrzeni komunikacji i dialogu pomiędzy cudzoziemcami przebywającymi w Poznaniu, a Polakami, poprzez podejmowanie problematyki migracji, organizowanie wydarzeń promujących różnorodność kulturową i działania w duchu wzajemnego zrozumienia i szacunku dla odmienności (konferencja, działania promocyjne i informacyjne)

• ułatwianie procesu akulturacji poprzez warsztaty i spotkania przybliżające realia życia w Polsce oraz propozycję wspólnych zajęć/warsztatów dla cudzoziemców i Polaków (spotkania informacyjno-doradcze „Akulturacja, a nie frustracja!”, warsztaty bębniarskie, warsztaty eksperymentalnej pracy ze świadomością ciała i improwizacją ruchu i tańca „Cielesne Migracje”, warsztaty dla rodziców i dzieci „MultiKulti Mama i Tata”

• zwrócenie uwagi na doświadczenia i wrażenia cudzoziemców przybywających w Poznaniu i Wielkopolsce i możliwość zaprezentowania sposobów doświadczania polskiej rzeczywistości (konkurs fotograficzny dla cudzoziemców „WelCam. Wielkopolska w obiektywie imigranta”)

• możliwość przybliżenia kultur cudzoziemców mieszkających w Poznaniu i prezentacji wspólnych działań podczas „Kulturowiska”/ „Sharing day”

• wzbudzenie dyskusji dotyczącej trudności i problemów doświadczanych przez cudzoziemców przebywających w Poznaniu oraz próba wspólnego poszukiwania i wypracowywania rozwiązań służących poprawie jakości życia imigrantów w Poznaniu

(w perspektywie międzysektorowej – organizacje pozarządowe, administracja publiczna, przedstawiciele biznesu)

„Przedstawione treści wyrażają poglądy realizatora projektu i nie mogą być utożsamiane z oficjalnym stanowiskiem Samorządu Województwa Wielkopolskiego.”

 

Projekt współfinansowany ze środków Samorządu Województwa Wielkopolskiego

Presented content lays out the views of the project’s executioner and cannot be identified with official standpoint of the Wielkopolska Province Government.

logo.png

etno_integracje_2013_info_de.doc

etno_integracje_2013_info_fr.doc

etno_integracje_2013_info_ru.doc

etno_integracje_2013_info_spanish.doc