Działalność

Zarejestrowane w lutym 2005 r. Stowarzyszenie Antropologów Kultury „Etnosfera” powstało z inicjatywy ludzi, których połączyły wspólne cele i idee.  
Powołaliśmy do życia instytucję, której podstawowym celem jest działanie na rzecz człowieka jako nośnika wartości kulturowych. Sama idea Stowarzyszenia narodziła się bowiem w poczuciu konieczności wyzwolenia antropologii ze sztywnych ram akademizmu i tym samym wyjścia naprzeciw ludziom, którym nasza dyscyplina w zasadniczy sposób mogłaby przysłużyć się dla poprawy ich aktualnej sytuacji społeczno-kulturowej.

Celami działalności Stowarzyszenia są:

 1. Przybliżanie kultur mniejszości etnicznych, grup etnograficznych oraz kulturowych Polski, Europy i świata oraz ochrona dziedzictwa kulturowego i tradycji.

 2. Działanie na rzecz integracji środowisk zainteresowanych kulturami pogranicza.

 3. Działanie na rzecz tolerancji, dialogu międzykulturowego pomiędzy osobami i różnymi organizacjami mniejszości etnicznych oraz kulturowych.

 4. Podejmowanie działań na rzecz ochrony praw człowieka, demokracji, wolności i swobód obywatelskich.

 5. Działanie na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijanie kontaktów i współpracy między społeczeństwami .

 6. Wspieranie inicjatyw dla rozwoju kulturowego i społecznego oraz promocja działalności artystycznej związanej z różnymi regionami Polski i świata.

 7. Działanie na rzecz rozwoju artystycznego i kulturalnego oraz wspieranie nauki i edukacji.

 8. Poszerzanie i pogłębianie wiedzy w zakresie etnologii i antropologii kulturowej.

 9. Prowadzenie działalności wydawniczej oraz wspieranie i finansowanie działalności innych organizacji pozarządowych oraz podmiotów kolegialnych nie posiadających osobowości prawnej, których działania są zbieżne z celami Stowarzyszenia.

 10. Organizowanie badań terenowych związanych z realizacją celów statutowych Stowarzyszenia.

 11. Prowadzenie baz danych, związanych tematycznie z celami statutowymi.

 

Cele te Stowarzyszenie realizuje poprzez:

 1. Prowadzenie działalności informacyjno – promocyjnej i edukacyjno – szkoleniowej przy pomocy wszelkich dostępnych mediów.

 2. Promowanie artystów poprzez organizację koncertów, wystaw, przeglądów filmowych, itp

 3. Organizowanie sympozjów, seminariów, konferencji i debat publicznych.

 4. Inicjowanie targów sztuki, imprez okolicznościowych oraz festiwali promujących specyfikę różnych regionów Polski i świata.

 5. Współpracę z muzeami, galeriami, skansenami, szkołami, zespołami artystycznymi oraz innymi instytucjami.

 6. Współpracę z organizacjami pozarządowymi działającymi w zakresie objętym celami Stowarzyszenia oraz osobami fizycznymi wykazującymi zainteresowanie celami Stowarzyszenia oraz instytucjami i samorządami lokalnymi.

 7. Systematyczne podnoszenie kwalifikacji członków Stowarzyszenia za pomocą różnych form kształcenia.

 8. Współpracę międzynarodową z organizacjami i instytucjami o podobnej działalności.

 9. Inne działania sprzyjające rozwojowi statutowych celów organizacji.